منطقه‌ی گرگ و میش

۶ اردی بهشت تا ۲۰ اردی بهشت ۱۳۹۸

شیوا بابایی (مشاهده صفحه هنرمند)

گرگ و میش فضا/زمانی است میان تاریکی و روشنایی… مابین بودن و نبودن_شهر برای من معلق است میان آسمان و زمین، آنجا که خطوط سرکشِ رو به آسمانش ،سطوح اشغال شده ى چرکینش و آسمانِ تیره و تارش تا مرز بودن پیشروی میکند زندگی می زاید، جنجال و هیاهو می آفریند و سرانجام آفریده اش را در سرگردانیرها می کند.                                        نقاشی های من تصویری از این تعلیق است، تصویر آن کسی که می خواهد پای در فضایی بی زمان و مکان بگذارد، آنجا که در آن هیچ نباشد جز خویشتن…جز دیدن… جز بودن                    درک لحظه ی گرگ ومیش امکانِ بودن می دهد در تاریکی و روشنایی در مکانی مبهم که حضور در آن، سرگردانی و آشفتگی است.

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید