آن ها

۱۴ تیر تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مرجان قربانی (مشاهده صفحه هنرمند)

بیانیه

به تصویر کشیدن واقعیتی که خود را در زیــر لایه های ظاهری صـــورت پنهان کرده است، دل مشغولی من در شکل گیری این مجموعه بود.خلق این آثــــار از یک رویــداد در زندگی شخصی ام آغاز شد. آن زمان تصمیم گرفته بودم حالات درونی خودم را به تصویر بکشم، گویـی با کشـــیدن این پرتره های پنهان به آرامش می رسیدم. پرتره هایی که هر یک روایتی از احساسات و تجربه های انسـانی هستند؛ گسست، پراکندگی، تشویش، تنفر، عشق و… همگی دست مایه های ترسیم تصاویری هستند که هر یک در جای خود می تواند نمایی از احساسات یک فرد، یا تجسم تجربه ای اجتماعی باشددیرتر و در ادامه این کشف و شهود، جهت گیری آثار، به جای تصویر احساسات صرفا شخصی، بیشتر واکنشی بود به تحولات و تجربه های گذشته و جاری اجتماعی، همان چیزی که خمیرمایه اصلی شکل گیری بیشتر آثار هنری معاصر است.تک تک ما، در هر لحظه از ارتباطمان با اجزای جهان و رویدادهایش، آن ها را در ذهن خود بازنمایی و در واقع بازسازی می کنیم، هیچ یک از این تصاویر بازنمایی شده با واقعیت آن رویداد یکسان نیستند، به عبارت دیگر، هیچ چیز به اندازه یک تصویر ذهنی یا یک خاطره جمعی، انتزاعی نیست. بازسازی ذهنی آن خاطره یا رویداد یا شخص، درواقع مجموعه ای از تصاویر ذهنی ماست که نزدیکترین تداعی ما از آن وقایع محسوب می شوند.این موقعیتی است که تصویر ذهنی را از یک تصــــویر به اصطلاح واقعی (مانند عکس) جدا می کند                                                                                                                    مجموعه پیش رو، بازنمایی های ذهنی من هستند از واقعیت های شخصی و اجتماعی روزگار من، تصاویری که گرچه برای حیاتشان دست به دامن پرتره شده اند، اما تداعی های رازآلودی هستند از همه آنچه که مرا به عنوان یک انسان معاصر می سازد، ویران می کند، زنده می دارد، امید می دهد، می میراند، بر می انگیزد، شتاب می دهد، باز می دارد و رها می کند

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید