دفتر طراحی ۲

۱ شهریور  تا  ۱۵شهریور ۱۳۹۸

کیوریتور :    گالری آنلاین  آرتپ

بیانیه

خلوتگاه یک نقاش دفتر طراحی اوست.

آنجاست که می اندیشد،

آنجاست که می آموزد،

هر برگ از دفتر طراحی،تصویری ثبت شده از تجربه های زیستن هنرمند است.

                                                                                                                       

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید