رگداس

۱ شهریور  تا  ۱۵شهریور ۱۳۹۸

مرتضی خسروی  (مشاهده صفحه هنرمند)

بیانیه

براستی تنها این افکار بنیادی انسان است که در خود ,حقیقت و زندگی دارد. زیرا یگانـــه چیزی ست که انسان واقعا و کاملا درکــــــــش میکنــد .خواندن ذهن دیگـری ,تنـاول مانده ی غذا یا پوشیـدن لباس منــدرس غریبه ای را می ماند.

شوپنهاور                                                                                                                                                                        این امر بر عهــده ی ماست که معنــا را از اینجا، اکنون بیرون بکشیم.هیـچ مفهومـی از پیش حاضر و آماده نیـــست . در این مجموعه با زندگی عریـانی از جنوبی ترین نقطه ی کشور روبرو می شوید که مجموعــــــــه ای  از شعف ها اشتیاقات و رموز زندگی شخصــــی من است. اوهـــــــام ,کابـوس ها و حتی رویـــاهای سیـال کودکی … .                                      رگــــداس در جایگاه نام مجمــــــوعه, زنی مرموز در سواحل دور افتاده است که دور از پـــری دریایــی نیست و در اساطیر یونان بسیار به سریـن شبیه است. اشتیــــاق ناخدایـان از کار افتــــــــاده که در نــــــــــگاه زل زده شان به ساحــل طــی سالیان طولانی کهنســــالی هیــــچگاه رنگ نباختـــه  و غنچـــه های چرب جنگــل حرا و سپس تر، صـــــــداها و قصـه های شبانه مرموز پیرامـــون اجنـه و پریـــان خاطرات بصـــری کودکی است  که فرامـــــوش نشده و اشتیــاقات موهومـــی که پیرامون اساطیـــــــر و مضامیـــــنی اینچنین شکل گرفته پیش روست تا روایتـــــی باشد از آنچه لذت زیستن برای هنرمند نام میگیــرد.

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید