نمایشگاه گروهی عکس وهله

۲۵ بهمن تا ۶اسفند ۱۳۹۸

پیش درآمد – به انتخاب کوروش کلهر 

بیانیه

بخش عمده ی زندگی یک هنرمنــــــد معطوف به هنــرش بوده و همــــــــــواره تلاش می کند خود را از جــــــــــــــــریانات نادرست دور نــــــگاه دارد.هنرمند در بهشتی از تجلی هنر خود، زمانی را می بیند که اثر در مکان مناسب و دقیق قرار گیرد (تمام خروجی یک هنرمند این مسئله نیست).در این مسیر”وهله”تلاش دارد بتواند درکنار هنرمندان “عکاسی مستند” مسیری را هموار سازد که برای ارائه آثارشان دچار سخــــتی های این راه هستند.درکنار “وهله” گالری “همرس” با تمام توان پذیرای این تلاش و راه گشای دلخوشی “وهله” می باشد.در گام اول “پیش درآمد” بخشی از تفکر “وهله”برای به نمایش درآوردن خطی مشخص از عکاسی “مستنـــد” به واسطه اساتید این گرایشمی باشد تا در دوره های بعدی این خط، روشن کننده ی مسیر عکاسی “مستند” باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کوروش کلهر

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید