مرضیه بقایی

مرضیه بقایی متولد ۱۳۶۲ تهران است.

او فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر تهران و ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر و معماری است.

اولین نمایش انفرادی مرضیه بقایی در تاریخ ۲۲ آذر تا ۲ دی ۱۳۹۸ با عنوان مغاک بر روی دیوارهای فضای هنری همرس قرار گرفت.

وی در حال حاضر مدرس طراحی، نقاشی و تصویر سازی است و تا کنون در بیش از ۱۵ نمایشگاه گروهی شرکت کرده است.

نمایشگاه ها

نمایشگاه مغـــــاک

۲۲ آذر تا ۲ دی سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه