مرجان قربانی

مرجان قربانی متولد ۱۳۶۹ تهران است.

او دانش آموخته ی نقاشی در مقطع کارشناسی نقاشی است.

اولین نمایش انفرادی وی با عنوان آن ها، در تاریخ ۱۴ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸ در فضای هنری همرس به بازدید عموم گذاشته شد.

مرجان قربانی در بیش از بیست نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی شرکت کرده است.

وی در سال ۱۳۹۳ از برگزیدگان جشنواره ورسوس در خانه هنرمندان تهران نیز است.

نمایشگاه ها

نمایشگاه آن ها

۱۴ تیر تا ۲۸ تیر سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه