مرده بودگی

۱۷ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

رضا منجزی (مشاهده صفحه هنرمند)

بیانیه

در اندیشـه ”هایدگر” هنر به تماشا گذاردن جهان برای کسانی است که بیرون از آن هستند و در عین حال مخاطب آن اند. فارغ از تمرین طراحیمسأله طراحی برایم به مثابه نظاره گری فعال ِ دغدغه های اصلی انـسان است.حیــات،مــرگ و برخی ادراکات حســــــی که کیفیتی جسمانـــــی دارنـــــــد.مدیــــــوم طراحــی مسیر کوتاه‌تری را می‌پیماید تا به مقصد  برسد و سلسله مراتب طی شده،دست یافتنی تر برای مخاطب و هنرمند است هرچند نتیجه بغرنج ، پیچیده یا پیش پا  افتـاده باشد.                                                                                                                                                          نوشتار فارسـی و مناسباتش (که از خوشنویسی سنتی و حروف ماشینی می آید) همیشه برای من خود طراحــــــــــی و چیزی بیرون از آن نبوده است. در مجموعه‌ی طراحی ها سعی کرده ام از ”خط ثلث”آشنایی زدایــی کنم و آن را در بستر دیگری،فارغ از جایگاه مقدسش بیازمایممفهوم گرایــی،بینامَتنیت و دلالت های متعــــدد زبانی را می ستایــم هرچند که بعضی آثارم سویه اجتماعـــــی صریحی داشته باشنــــد.

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید